Provozní řád skateparku Gizmania

 1. Zakoupením vstupenky a vstupem do skateparku návštěvník souhlasí s dodržováním provozního řádu.
 2. V prostoru skateparku je povolena jízda pouze na freestyle koloběžce, skateboardu, kolečkových bruslích a kole BMX.
 3. Užívání plochy a překážek, i pohyb v tomto skateparku, je pouze na vlastní nebezpečí návštěvníků.
 4. Za jakýkoli úraz majitel ani provozovatel skateparku nenese žádnou odpovědnost.
 5. Každý návštěvník je povinen chovat se ohleduplně, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či jinou škodu sobě, provozovateli či třetím osobám a nese plnou odpovědnost za škody způsobené svou činností ve skateparku (jízda na překážkách).
 6. V případě zjištění závady na překážkách, či jiné závady v prostoru skateparku, jsou návštěvníci povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit provozovateli skateparku.
 7. Každý návštěvník skateparku je povinen dodržovat tento provozní řád a dbát pokynů pověřených osob provozovatele areálu. Ten, kdo řád poruší, může být z areálu vyveden bez náhrady vstupného za účasti policie, neopustí-li areál dobrovolně na základě výzvy pověřených osob.
 8. Každý návštěvník je povinen plochu, překážky i okolí udržovat v čistotě.
 9. Návštěvníci skateparku jsou povinni uhradit před vstupem do skateparku odpovídající vstupné a tímto se prokázat na vyzvání pověřených pracovníků.
 10. Do areálu nemají přístup lidé v podnapilém stavu, v případě zjištění podnapilosti bude tato osoba vykázána z areálu skateparku bez náhrady vstupného.
 11. Osoby mladší 10 let mohou do areálu skateparku pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 12. Všichni návštěvníci skateparku musí při jízdě používat ochranou přilbu. Všem návštěvníkům skateparku je rovněž doporučeno používat chrániče loktů, kolen a zápěstí.
 13. Při konání soutěží jsou závodníci povinni mít ochranou přilbu každý, bez výjimky.
 14. Návštěvník svým vstupem do skateparku uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, videozáznamy či filmy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti v areálu, smějí být použity dle uvážení provozovatele areálu, a to bez jakéhokoliv nároku návštěvníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení.
 15. Do skateparku není dovolen vstup se psi ani s jinými zvířaty.
 16. Ve skateparku je z a k á z á n o :
  • Vnášení alkoholických či jiných omamných a psychotropních látek.
  • Vstup s jakoukoliv zbraní nebo ostrými předměty.
  • Vnášení skla.
  • Konzumovat alkoholické nápoje, vyjma akcí a prostorů určených provozovatelem.
  • Pod vlivem alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek vstupovat na překážkovou plochu a na překážky nebo je aktivně využívat.
  • Kouřit a užívat jakékoli druhy omamných či psychotropních látek.
  • Jakkoliv využívat konstrukci haly (lezení, šplhání či zavěšování).
  • Poškozovat plochu, překážky nebo vybavení skateparku.
  • Rozdělávat ohně a používat pyrotechnické pomůcky.
  • Vstupovat na překážkovou plochu s předměty ohrožujícími bezpečnost.
  • Vstupovat divákům do prostoru překážkové plochy a na překážky.
  • Odkládat osobní věci (batohy, oblečení apod.) v prostoru překážkové plochy a na překážkách.